До відома акціонерів ПрАТ СК “Галицька”

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАЛИЦЬКА», що знаходиться за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 22, повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ «ГАЛИЦЬКА», які відбудуться 21 квітня 2017 року о 16 годині за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 22,  кімната 310 (зал засідань).

Реєстрація учасників проводиться з 15:00 до 15:55 годин за місцем проведення зборів.

Для участі у зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт) та повноваження представника (для керівників – документ про призначення на посаду та витяг із Статуту, у якому визначені повноваження керівника, для інших представників – довіреність на право участі у зборах).

Перелік питань, що виносяться на голосування на Загальних зборах акціонерів згідно з проектом порядку денного з проектами рішень щодо кожного з питань:

1. Обрання  членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:  Обрати лічильну комісію складі: голова комісії  – Смолінський Андрій Володимирович., член комісії – Палімон Любов Василівна. Повноваження лічильної комісії чинні з моменту її обрання і припиняються після підписання протоколу про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів до моменту оголошення про закінчення зборів.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.

Проект рішення:  Затвердити порядок і спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування шляхом його підписання Головою лічильної  комісії та проставляння печатки компанії №1 на кожному аркуші затвердженої форми бюлетеня.

3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та основні напрямки діяльності товариства на 2017 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:  Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.

4. Звіт Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:  Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.

5. Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:  Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 рік.

6. Затвердження річного звіту за 2016 рік .

Проект рішення:  Затвердити річний звіт  за 2016 рік.

7. Розподіл прибутку за 2016 рік.

Проект рішення:   Прибуток за  2016 рік  в сумі 348 тисяч гривень залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

8. Прийняття рішення про  припинення  повноважень  членів  Наглядової ради.

Проект рішення:   Припинити  повноваження  членів  Наглядової ради у повному складі.

9. Обрання членів Наглядової ради.

Кумулятивне голосування. Пропонуються кандидати в члени Наглядової ради Лютий Ярослав Васильович, Лютий Роман  Васильович, Люта Ірина Ярославівна.

10. Прийняття рішення про  припинення  повноважень  членів Ревізійної комісії.

Проект рішення:   Припинити  повноваження  членів  Ревізійної комісії у повному складі.

11. Обрання членів Ревізійної комісії.

Кумулятивне голосування. Пропонуються кандидати в члени Ревізійної комісії Шегида Володимир Васильович., Фаринюк Оксана Олексіївна, Скварій Василь Григорович.

12. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом періоду до наступних чергових загальних зборів.

Проект рішення:  Відповідно до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства ” попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися товариством за рішенням Наглядової ради у ході поточної господарської діяльності у відповідності до Статуту товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищуватиме 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, без обмеження характеру правочинів, зокрема, кредитних договорів, генеральних угод, договорів застави, іпотечних договорів, договорів та генеральних угод про проведення операцій з врахування, авалювання, інкасування, доміциляції векселів, договорів порук, договорів про надання гарантій, договорів факторингу, договорів страхування (у тому числі договорів про внесення змін та доповнень до договорів, угод, контрактів, в тому числі, зокрема, однак не виключено до Договору поруки №5410Р4 від 17.07.2010 р. укладеного з АТ “Укрексімбанк”), без обмеження їх граничної сукупної вартості та  граничної вартості кожного правочину.

 

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний попередній
Усього активів 212292 309368
Основні засоби 10353 4436
Довгострокові фінансові інвестиції 20 263042
Запаси 455 292
Сумарна дебіторська заборгованість 171586 10146
Грошові кошти та їх еквіваленти 29973 31951
Нерозподілений прибуток 3036 102688
Власний капітал 174292 268444
Статутний капітал 8500 8500
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 1773 6247
Чистий прибуток (збиток) 348 (7560)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 170000 170000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна суму коштів, витрачених на викуп  власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 131 112

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах буде складено станом на  24 годину 17.04.2017 р. за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

З матеріалами під час підготовки до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування надаються можна ознайомитися за адресом: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 22,   кімн. 304,  у робочі дні з 9-00 до 12-00 та під час проведення загальних зборів акціонерів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www. halytska.if.ua/ .

Посадовою особою ПрАТ СК «Галицька», відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Мислюк Василь Ілліч – комерційний директор.

Довідки за телефоном: 0342 715054

 

Наглядова рада ПрАТ СК «Галицька»