До відома акціонерів ПрАТ СК “Галицька”

Повідомлення про проведення загальних зборів

 

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАЛИЦЬКА» (надалі Товариство), що знаходиться за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 22, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ «ГАЛИЦЬКА»  код за ЄДРПОУ 221867980, які відбудуться 27 квітня 2018 року о 16 годині за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 22,  кімната 310 (зал засідань).Реєстрація учасників проводиться з 15:00 до 15:55 годин за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які  мають право на участь в річних Загальних зборах 23 квітня 2018  року (станом на 2400) .

Перелік питань, що виносяться на голосування на Загальних зборах акціонерів згідно з проектом порядку денного з проектами рішень щодо кожного з питань:

1.Обрання  членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:  Обрати лічильну комісію складі: голова комісії  – Смолінський Андрій Володимирович., член комісії – Палімон Любов Василівна. Повноваження.

  1. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.

Проект рішення:  Затвердити порядок і спосіб засвідчення бюлетенів для голосування шляхом їх підписання Головою лічильної  комісії та проставляння печатки компанії №1 на кожному аркуші затвердженої форми бюлетеня.

  1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та основні напрямки діяльності товариства на 2017 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:  Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.

4.Звіт Наглядової ради за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:  Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.

5.Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:  Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2017 рік.

6. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:. Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2017 рік. . За результатами   розгляду висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2017 рік,  прийняти його до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства у 2018 році та затвердити заходи за результатами його розгляду. (додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

7. Затвердження річного звіту за 2017 рік .

Проект рішення:  Затвердити річний звіт  за 2017 рік.

8. Розподіл прибутку і збитку Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:    У зв’язку із відсутністю прибутку розподіл не проводити.                    

Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом періоду до наступних чергових загальних зборів.

Проект рішення:  Відповідно до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства ” попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися товариством за рішенням Наглядової ради у ході поточної господарської діяльності у відповідності до Статуту товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищуватиме 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, а також правочинів, які вчинятимуться за окремим рішенням Наглядової ради зокрема, однак не виключено кредитних договорів, генеральних кредитних угод, договорів застави, іпотечних договорів, договорів та генеральних угод про проведення операцій з врахування, авалювання, інкасування, доміциляції векселів, договорів порук, договорів про надання гарантій, договорів факторингу (у тому числі договорів про внесення змін та доповнень до договорів, угод, контрактів, в тому числі, зокрема, однак не виключно щодо збільшення ліміту та продовження терміну дії Генеральної кредитної угоди  №5405N2 від 27.12.2005р., договорів про внесення змін до діючих Договорів іпотеки/застави, договорів поруки укладених з АТ “Укрексімбанк”) сукупною граничною вартістю 50 000 000 000,00 (п’ятдесят мільярдів) гривень та з граничною вартістю кожного правочину не вище 30 000 000 000,00 (тридцяти мільярдів) гривень.

 

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний попередній
Усього активів 202386 212292
Основні засоби (за залишковою вартістю) 7931 10353
Запаси 493 455
Сумарна дебіторська заборгованість 159925 171586
Гроші та їх еквіваленти 34283 29973
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (10124) 3036
Власний капітал 160998 174292
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 8500 8500
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення 1797 1773
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (13160) 348
Середньорічна кількість акцій (шт.) 170000 170000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)  -77,41  2,05

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних  Загальних зборів до дати прове­дення річних Загальних зборів Товариства акціонери мають можливість ознайо­ми­тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден­ного, за місцезнаходженням Товариства: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 22,   кімн. 304,  у робочі дні з 9-00 до 12-00 та під час проведення загальних зборів акціонерів. Посадовою особою ПрАТ СК «Галицька», відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є комерційний директор Мислюк Василь Ілліч.

Для участі в річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних загальних зборів із зазначенням того, як і за яке) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних  Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» але не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів Товариства

Загальна кількість акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів, а саме, на 19.03.2018 р. складає 170000 (Сто сімдесят тисяч) штук  простих іменних акцій,  а загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на цю дату складає  167534 (Сто шістдесят сім тисяч п’ятсот тридцять чотири)  штуки  простих іменних акцій.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www. halytska.if.ua/ .

Довідки за телефоном: 0342 715054

 

 

Наглядова рада ПрАТ СК «Галицька»