До відома акціонерів ПрАТ СК “Галицька”

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАЛИЦЬКА»
(надалі Товариство), що знаходиться за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 22,
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ «ГАЛИЦЬКА» код за ЄДРПОУ
22186790, які відбудуться 19 жовтня 2018 року о 16 годині за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Василіянок, 22, кімната 310 (зал засідань). Реєстрація учасників проводиться з 15:00 до 15:55
годин за місцем проведення зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах 12 жовтня
2018 року (станом на 24 00 ) .
Перелік питань, що виносяться на голосування на Загальних зборах акціонерів згідно з
проектом порядку денного з проектами рішень щодо кожного з питань:
1.Обрання членів лічильної комісії.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію складі: голова комісії – Смолінський Андрій
Володимирович., член комісії – Палімон Любов Василівна.
2. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради у повному складі.
3 . Обрання членів Наглядової ради.
Члени Наглядової ради обираються шляхом кумулятивного голосування.
Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення
Загальних зборів Товариства акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними
для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Івано-
Франківськ, вул. Василіянок, 22, кімн. 304, у робочі дні з 9-00 до 12-00 та під час проведення
Загальних зборів акціонерів. Посадовою особою ПрАТ СК «Галицька», відповідальною за порядок
ознайомлення акціонерів з документами, є комерційний директор Мислюк Василь Ілліч.
Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший
документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший
документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного
законодавства. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може
містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із
зазначенням того, як і за яке) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання
щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах
акціонерів на свій розсуд.
Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту
порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст. 38
Закону України «Про акціонерні товариства» але не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення
Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж
за сім днів до дати проведення загальних зборів.
Загальна кількість акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається
повідомлення про проведення загальних зборів, а саме, на 19.09.2018 р. складає 170000 (Сто сімдесят
тисяч) штук простих іменних акцій, а загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на цю
дату складає 167534 (Сто шістдесят сім тисяч п’ятсот тридцять чотири) штуки простих іменних
акцій.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного
з питань, включених до проекту порядку денного: http://www. halytska.if.ua/ .
Довідки за телефоном: 0342 715054

Наглядова рада ПрАТ СК «Галицька»