Фінансові ризики

Страхування фінансових ризиків

trade insurance

Страхування здійснюється на випадок завдання фінансових збитків страхувальником контрагенту або контрагентом страхувальнику при здійсненні підприємницької діяльності, а саме:
Неотримання (втрати) прибутку, понесення додаткових витрат по застрахованих проектах, контрактах та інших угодах, операціями з цінними паперами;
Понесення фінансових збитків внаслідок невиконання сторонами своїх зобов’язань згідно з укладеними між ними цивільно-правовими угодами;
Понесення страхувальником фінансових збитків внаслідок зупинки виробництва або скорочення об’ємів виробництва в результаті обумовлених в договорі страхування причин.

Страхова сума по договору страхування визначається за згодою між страховиком та страхувальником виходячи з ймовірних збитків, яких може зазнати останній в процесі фінансово-господарської діяльності або на підставі розміру грошової оцінки зобов’язань страхувальника перед контрагентом.

Cтрахування фінансових ризиків, пов’язаних з втратою права власності на об’єкти нерухомого майна (титульне страхування)

Страхувальниками фінансових ризиків, пов’язаних з втратою права власності на об’єкти нерухомого майна можуть бути юридичні або фізичні особи, яким на правах власності (володіння, користування та розпорядження) належить певне майно.

Предметом страхування є непередбачена втрата страхувальником права власностi на нерухоме майно (житлове та нежитлове, земельні ділянки).

Пiд втратою права власності на об’єкти нерухомого майна розуміється припинення у страхувальника права власності на об’єкти нерухомого майна у судовому порядку, згідно з рішенням суду з підстав, визначених чинним законодавством України, а саме:
визначення правочину (угоди, договору), на пiдставi якого страхувальником було отримано право власності, недійсним внаслiдок визначених правилами причин;
витребування об’єктiв нерухомого майна вiд добросовісного власника-страхувальника (вигодо набувача) внаслiдок обумовлених правилами випадків.

Страхова сума визначається за згодою мiж страховиком та страхувальником у межах грошових сум зазначених в документах щодо здійснення правочину (договорах купiвлi-продажу, угодах, інших документах, засвiдчених згiдно з положеннями законодавства):
Для будівель, споруд, господарських будівель, окремих помешкань – вартість будівництва за цiнами i тарифами, що дiють на момент укладання договору страхування, з урахуванням зносу та експлуатацiйно-технiчного стану;
Для об’єктів у стадії незавершеного будівництва – по фактично зроблених матерiальних i трудових витратах на момент укладення договору страхування, виходячи iз затверджених цiн, норм i розцiнок для даного виду робіт i витрачених матерiалiв, з урахуванням технічного стану;
Для земельних ділянок – вартість придбання або кадастрової оцінки.

Cтрахування кредитів ( у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)

При взятті банківського кредиту у більшості банків істотною умовою кредитного договору є страхування кредиту.

Страхування здійснюється на випадок несплати позичальником у терміни, визначені у кредитному договорі основного боргу за кредитом та/або відсотків (комісій) за користування кредитом. Причиною неповернення кредиту може бути одна з перелічених нижче:
Банкрутство позичальника – юридичної особи;
Тимчасова неплатоспроможність позичальника – юридичної особи;
Порушення позичальником термінів погашення боргу за кредитом та/або відсотків по ньому.
Страхова сума при страхуванні кредиту не може перевищувати його розміру та відсотків по ньому, визначених кредитним договором.

Страховий платіж визначається відповідно до страхового тарифу, розмір якого встановлюється у договорі страхування залежно від прийнятих на страхування ризиків, терміну користування кредитом, терміну господарської діяльності позичальника, наявності або відсутності застави (інших гарантій) при укладанні кредитного договору, розміру безумовної франшизи і залежно від конкретних умов страхування.

Договір страхування укладається на термін дії Кредитного договору за умови, що дія кредитного договору закінчується після проведення всіх взаєморозрахунків між сторонами за кредитним договором.