Медичне страхування

Cтрахування медичних витрат

Страхування здiйснюється на випадок понесення витрат на лiкування застрахованої особи, пов’язаних iз зверненням застрахованої особи до медичного закладу в зв’язку з гострим захворюванням, загостренням хронiчного захворювання або травмою, отруєнням, iншими наслiдками нещасного випадку. Лiкування проводиться у межах та в обсязi Програм медичного страхування.

med-isurance

Програми медичного страхування:

Програма „А” – „Амбулаторно – полiклiнiчне лiкування”. На умовах цiєї програми страховик гарантує оплату медичної допомоги, наданих застрахованiй особi при амбулаторно-полiклiнiчному лiкуваннi, у тому числi, при лiкуваннi в умовах денного стацiонару.

Програма „В” – „Стацiонарна допомога ”. На умовах цiєї програми страховик гарантує оплату медичної допомоги та медичних послуг, наданих застрахованiй особi при стацiонарному лiкуваннi в вiддiленнях загального профілю та спецiалiзованих вiддiленнях;

Програма „С” – „Швидка медична допомога”. На умовах цiєї програми страховик гарантує оплату медичної допомоги, яка була надана застрахованiй особi загально-профiльними або спецiалiзованими бригадами швидкої допомоги;

Програма „D” – „Стоматологiчна допомога”. На умовах цiєї програми страховик гарантує оплату медичної допомоги та медичних послуг по стоматологiї, якi були наданi застрахованiй особi;

Програма „Е” – „Комплексна медична допомога”. На умовах цiєї програми страховик гарантує оплату медичної допомоги та медичних послуг, наданих застрахованiй особi за програмами „Амбулаторно – полiклiнiчне лiкування”, „Стаціонарна допомога”, „Швидка медична допомога” та „Стоматологічна допомога”.

Застрахованими особами згiдно з цими правилами можуть бути фiзичнi особи віком вiд 1 до 70 років.
Величина страхової суми визначається за згодою сторін i не може бути меншою 500 гривень.
Величина страхового платежу коливається у межах вiд 5 до 25 % страхової суми, залежно вiд обраної програми страхування та стану здоров’я страхувальника.

Страхування здоров’я на випадок хвороби

Страхування здiйснюється на випадок захворювання або смертi внаслiдок захворювання, яке входить до одного з перелiчених класiв хвороб, а саме:

  • iнфекцiйнi та паразитарнi хвороби;
  • хвороби ендокринної системи;
  • хвороби нервової системи та органiв чуття;
  • хвороби системи кровообiгу;
  • хвороби органiв дихання;
  • хвороби органiв травлення;
  • хвороби сечостатевої системи;
  • хвороби шкiри та пiдшкiрної клiтковини;
  • хвороби кiстково-м’язової системи та сполучної тканини;
  • хвороби внаслiдок травм i отруєнь.

Страхувальник може застрахуватись за всiма групами хвороб або обрати одну чи декiлька з них.

Застрахованими особами можуть бути фiзичнi особи вiком вiд 1 до 70 рокiв.

Величина страхової суми визначається за згодою сторiн при укладаннi Договору страхування. Мiнiмальний розмiр страхової суми в договорi не може бути меншим 1000 гривень.

Cтрахування медичних  та  інших витрат під час подорожі.

Страхування здійснюється на випадок відшкодування витрат, пов’язаних із зверненням застрахованої особи до вiдповiдного закладу у зв’язку з необхiднiстю одержання медичних, транспортних, юридичних, автотехнiчних чи iнших послуг, вказаних у договорi страхування i пов’язаних з перебуванням застрахованої особи за кордоном.

Застрахованою може бути особа вiком до 75 рокiв.

Страхова сума (лiмiт вiдповiдальностi страховика) визначається за домовленістю мiж страховиком та страхувальником на момент укладення договору страхування.

Страховий платіж залежить вiд величини страхової суми, характеру страхового ризику.

Здійснення страхової виплати Виплата страхового відшкодування здійснюється асистуючiй компанiї, що забезпечила надання послуг застрахованій особі, передбачених договором страхування, або безпосередньо застрахованій особі у разі оплати нею цих послуг.