Відповідальність

Cтрахування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів

bus

Наша компанія укладає договори добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів – автомобілів, автобусів, самохідних машин, що сконструйовані на шасі автомобілів, трамваїв, тролейбусів, мотоциклів, причепів, напівпричепів, тракторів, комбайнів та інших сільськогосподарських машин і механізмів та спеціальних механічних транспортних засобів з юридичною особою, а також за вимогою страхувальника додатково до договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів укласти додаткову відповідальність перед третіми особами, що перевищує ліміт відповідальності за шкоду заподіяну майну третіх осіб згідно Закону України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповiдальностi власників наземних транспортних засобiв”, від 01.07.2004 р. № 1961-IV

 

Предметом страхування є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать чинному законодавству України, пов’язані з відшкодуванням шкоди, заподіяної життю, здоров’ю або майну третіх осіб, під час експлуатації транспортного засобу.

За договором страхування відшкодовуються збитки отримані в результаті:

 • смерті або заподіяння шкоди здоров’ю третьої особи;
 • пошкодження або знищення майна третьої особи;

Страхова сума.

Страхова сума визначається за домовленістю між Страховиком та Страхувальником на момент укладання Договору страхування

Вартість страхування.

Вартість страхування встановлюється в залежності від:

 • терміну страхування;
 • марки транспортного засобу, моделі, року випуску, технічного стану, встановленого додаткового обладнання;
 • розміру франшизи

Документи які необхідні для укладання Договору страхування:

 • письмова заява Страхувальника
 • документ, що засвідчує особу Страхувальника чи представника, що діє від його імені
 • доручення або інший документ, що свідчить про наявність та обсяг повноважень представника Страхувальника;
 • реєстраційні документи на транспортний засіб або інші документи, що засвідчують право власності (володіння) на предмет страхування

Cтрахування цивільної відповідальності автоперевізників та експедиторів

Наша компанія укладає договори добровільного страхування цивільної відповідальності автоперевізників та експедиторів (надалі – договори страхування) перед клієнтами за невиконання або неналежне виконання договірних зобов’язань при перевезенні або експедируванні вантажів, та перед третіми особами за шкоду, заподіяну у зв’язку з транспортуванням вантажів з юридичною особою.

Предмет страхування.

Предметом страхування є майнові інтереси Страхувальників, які не суперечать чинному законодавству України та пов’язані з:

 • відшкодуванням збитків, що виникли внаслідок неналежного виконання умов договору перевезення/експедирування;
 • відшкодуванням збитків, заподіяних вантажем, що перевозиться, здоров’ю або майну третіх осіб (позадоговірні збитки);
 • відшкодуванням збитків, що виникли внаслідок порушення митних процедур, встановлених міжнародними конвенціями чи національним законодавством відповідної країни, що регулює перевезення/експедирування вантажів, та інших нормативних актів, вказівки на які є в Договорі Страхування.

Страхові випадки

За договором страхування відшкодовуються збитки отримані в результаті:

 • збитку, заподіяного власнику вантажу в результаті неналежного виконання зобов’язань, що випливають з договору перевезення/експедирування;
 • збитку, заподіяного вантажем, що перевозиться, здоров’ю або майну третіх осіб у розмірі прямої дійсної шкоди

Страхова сума

Страхова сума встановлюється за домовленістю між Страховиком та Страхувальником на момент укладання Договору страхування
Вартість страхування.
Вартість страхування визначається в залежності від:

 • статистики збитків автоперевізника або екпедитора за останні три роки;
 • кількість автомашин (причепів, їх типи, рік випуску), якими будуть здійснюватися перевезення
 • географічне спрямування перевезень, транзит через небезпечні райони, перевезення вантажів призначенням в небезпечні райони;
 • номенклатура вантажів, які перевозяться або експедируються;
 • кількість запланованих рейсів в рік;
 • річна сума брутто фрахту (оцінка) в вільноконвертовані валюті;
 • сума максимальної відповідальності перевізника або експедитора (і відповідно Страховика перед Страхувальником) по окремих ризиках і по всіх ризиках за рік
 • розміру франшизи

Документи які необхідні для укладання Договору страхування:
письмова заява Страхувальника, в якiй зазначаються необхiднi данi для визначення тарифної ставки та оформлення страхового полiсу, а саме:

 • статистика збитків автоперевізника або екпедитора за останні три роки. При цьому враховуються як вже оплачені претензії, так і ті, що перебувають в стадії розгляду;
 • кількість автомашин (причепів, їх типи, рік випуску), якими будуть здійснюватися перевезення;
 • географічне спрямування перевезень, транзит через небезпечні райони, перевезення вантажів призначенням в небезпечні райони;
 • номенклатура вантажів, які перевозяться або експедируються;
 • кількість запланованих рейсів в рік;
 • річна сума брутто фрахту (оцінка) в вільноконвертовані валюті;
 • сума максимальної відповідальності перевізника або експедитора (і відповідно Страховика перед Страхувальником) по окремих ризиках і по всіх ризиках за рік

Страхування відповідальності перед третіми особами

Наша компанія укладає договори добровільного страхування відповідальності перед третіми особами за пряму шкоду заподіяну Страхувальником пов’язану з невиконанням або неналежним виконанням договірних чи позадоговірних зобов’язань чи обов’язком відповідно до законодавства України.
На страхування приймається загальна цивiльна вiдповiдальнiсть, пов’язана iз заподiянням шкоди життю, здоров’ю та/або майну третіх осiб i навколишньому природному середовищу внаслiдок ведення господарської дiяльностi, а саме:
для юридичних осiб та суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi:
вiдповiдальнiсть, пов’язана з ненавмисним невиконанням договiрних зобов’язань – договiрна вiдповiдальнiсть;
пов’язана з заподiянням шкоди життю, здоров’ю, майну 3-х осiб внаслiдок виконання передбаченої статутом та у разi необхiдностi, лiцензованої належним чином, господарської дiяльностi – загальна цивiльно-правова вiдповiдальнiсть;
пов’язана з заподiянням шкоди життю, здоров’ю, майну осiб, якi знаходяться iз страхувальником у трудових вiдносинах – вiдповiдальнiсть роботодавця;
пов’язана з заподiянням шкоди навколишньому природному середовищу внаслiдок застосування матерiалiв та iнгредiєнтiв, мiсця розташування пiдприємства, особливостей технологiчного процесу та стандартiв безпеки – екологiчна вiдповiдальнiсть;
пов’язана з виробництвом неякiсної (бракованої) продукцiї, що завдало шкоди третiм особам – вiдповiдальнiсть товаровиробника;
пов’язана з наданням неякiсних послуг чи робiт, в результатi ненавмисних упущень, недогляду, необережностi страхувальника – професiйна вiдповiдальнiсть;
для фiзичних осiб – позадоговiрна загальна цивiльна вiдповiдальнiсть, пов’язана iз заподiянням шкоди життю, здоров’ю, майну 3-х осiб i навколишньому природному середовищу внаслiдок:
володiння та/або експлуатацiї рухомого та нерухомого майна в якостi власника, тимчасового власника, орендаря, наймача, володiння та використання домашнiх тварин;
утримання дiтей – вiдповiдальнiсть батькiв (усиновителiв) або опiкунiв за ненавмиснi дiї неповнолiтнiх дiтей (вiком до 18 рокiв).
зайняття спортом або туризмом, вiдпочинку, в тому числi аматорської риболовлi.
Страхові випадки
За договором страхування відшкодовуються збитки отримані в результаті:

 • смерті або заподіяння шкоди здоров’ю третьої особи;
 • пошкодження або знищення майна третьої особи;
 • заподіяння шкоди об’єктам навколишнього природного середовища;
 • заподіяння шкоди невиконання договірних зобов’язань

Страхова сума

Страхова сума визначається за домовленістю між Страховиком та Страхувальником на момент укладання Договору страхування

Вартість страхування

Вартість страхування визначається в залежності від:

 • терміну страхування
 • об`єкту страхування
 • ризику страхування
 • виду відповідальності
 • розміру франшизи

Документи які необхідні для укладання Договору страхування:
– заява Страхувальника та інші документи за вимогою Страховика, що стосуються об’єкта страхування в яких зазначено умови здійснення застрахованої відповідальності, стан та умови експлуатації Страхувальником майна, що є в його володінні або використанні, кваліфікація персоналу Страхувальника юридичної особи, обсяг зобов’язань за договорами укладеними Страхувальником.